Wyniki firm – wyższe ceny, wyższe przychody
 Oceń wpis
   

 

Opublikowane w ostatnim tygodniu wyniki przedsiębiorstw niefinansowych (firmy zatrudniające 50 i więcej osób) za Q1’2011 wskazują na kontynuację pozytywnych trendów wzrostowych. Wynik finansowy netto wyniósł 22 mld złotych i był aż o 21.1% wyższy od tego przed rokiem. Za wzrostem zysku stała poprawa wyniku na sprzedaży (+25.8%r/r) przy pogorszeniu się wyniku na operacjach finansowych (1 mld straty wobec 400 mln zysku w Q1’2010) .

Bardzo dobry wynik osiągnięty na sprzedaży, to rezultat przyspieszenia tempa wzrostu przychodów  (12.9%r/r, wobec zaledwie 5.8%r/r w Q4’10) przy wolniejszym wzroście kosztów, choć tempo wzrostu tych ostatnich także uległo znacznemu przyspieszeniu (12.2%r/r wobec  5.6% w Q4’10). Tak wysoka dynamika sprzedaży to zasługa popytu zewnętrznego. W ujęciu rocznym sprzedaż na eksport wzrosła aż o 22.7%, przy wzroście pozostałej sprzedaży o ok. 10%. Popyt zagraniczny jest stymulowany w głównej mierze dobrą koniunkturą u naszego głównego partnera handlowego, to jest w Niemczech.

Przy dochodach ze sprzedaży rosnących szybciej niż koszty poprawie uległa rentowność na sprzedaży. Wzrosła ona do 5.3% z 5.0% odnotowanych w Q4’10. Zyskownych okazało się 61.6% przedsiębiorstw wobec 60.2% przed rokiem. W tym względzie wyraźną poprawę uzyskano wśród przedsiębiorstw przemysłowych, gdzie odsetek firm rentownych wzrósł do 68.1% z 64.2% rok wcześniej.

W ujęciu sektorowym największą poprawę wyników odnotowało górnictwo. Przychody wzrosły o 25%r/r. To bez wątpienia efekt wysokich, globalnych cen surowców. Dzięki korzystnej sytuacji rynkowej firmom z tej branży udało się w znaczący sposób poprawić rentowność sprzedaży (wzrosła ona aż do 27.5%, czyli o 4.2 p.p. w stosunku do Q4’10). Wysoki wzrost sprzedaży odnotowany został również w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym (odpowiednio o 17.8 i 17.6%r/r). Co ciekawe jednak, o ile w przetwórstwie rentowność sprzedaży uległa poprawie (o 1.2 p.p. wobec Q4’10 do 5.5%), to w budownictwie rentowność uległa gwałtownemu pogorszeniu. W Q1’11 firmy budowalne odnotowały stratę na sprzedaży, która w relacji do przychodów wyniosła 1.7% (w Q4’10 rentowność była dodatnia i wyniosła 6.3%). Może to świadczyć o tym, że na wynikach firm budowalnych zaczynają ciążyć duże wartościowo, ale niskomarżowe kontrakty podpisane w czasie kryzysu.

Na drugim biegunie – jeśli chodzi o dynamikę przychodów ze sprzedaży pośród głównych sektorów gospodarki – znalazły się energetyka (wzrost jedynie o 2.2%r/r) oraz zakwaterowane i gastronomia (+5.7%r/r). Niskie tempo wzrostu przychodów nie przeszkodziło energetyce w znacznej poprawie rentowności.  Biorąc pod uwagę sezonowość rentowność biznesu hotelowo-restauracyjnego pozostała stabilna.

Reasumując, odczuwając presję kosztową (wzrost cen surowców) firmy z sektora niefinansowego w coraz większym stopniu zaczynają podnosić ceny. Ponieważ odbywa się to w warunkach stabilnego popytu proces ten miał pozytywny wpływ na ich przychody. Głównym czynnikiem ryzyka dla wyników w kolejnych kwartałach pozostaje sytuacja koniunkturalna w Europie Zachodniej.

Komentarze (2)
Wyniki banków w Q1’2011... Przewartościowane modele wzrost,...
1 | 2 |


   

Najnowsze komentarze
2016-06-04 10:38
piotr janiszewski1:
Czy podążamy śladami Greków?
Witam , Fakty wystarcza same za siebie... Większość podąża drogą do dłużnego[...]
2015-05-23 15:09
wykresyGieldowe:
Pomarzyć zawsze można
W zasadzie racja, ale w kluczowym momencie popełnił Pan kluczowy błąd. Istotą działalności firm[...]
2014-06-18 21:52
wykresyGieldowe:
Przemysł a najwyższa na świecie płaca minimalna
Zgodzę się z ogólnym przesłaniem. W Polsce to nie umowy śmieciowe są problemem – są one[...]
O mnie
Andrzej Halesiak
Komentator polskiej rzeczywistości. Więcej na: linkedin: https://pl.linkedin.com/in/andrzej-halesiak-0b9363 Twitter: @AndrzejHalesiak